left_top
left_top


Nedēļas jautājums

Kuru variantu ir apstiprinājusi Terminoloģijas komisija?
 

show_image_in_imgtag6

Latviešu valoda sākumskolai
(Interaktīvais mācību līdzeklis) 

 

 

 

 

Bezmaksas e-mācību kurss: 

Macies_latviesu_valodu_Interneta     Latviešu valoda pieaugušajiem I
    
(A1 valodas prasmes līmenis)

 

 

 

 

 

Kursa_titullapa     Latviešu valoda pieaugušajiem II
    
(A1 valodas prasmes līmenis)

 

 

 

Lai latviešu valoda neatpaliktu iPhone, iPad un Android vidē, ir iesākts projekts apzināt lietotnes (Apps), kuras varētu izmantot latviešu skolās un palīdzēt apgūt latviešu valodu.  Izstrādājis Arnis Gross. Informācijas lapiņas (PDF formatā) var lejuplādēt no

                http://deksoft.com/lietotnes 

                http://lietotnes.lv

 

Mācību filmas
Piedāvājam sešas mācību filmas latviešu valodas un literatūras apguvei. Tās palīdzēs padarīt mācību procesu interesantāku un radošāku, rosinās skolēnus izteikt viedokli, paplašināt redzesloku. Filmu izveides mērķis ir piedāvās skolēnam un skolotājam mūsdienīgus mācību materiālus, lai pilnveidotu mācību procesu, dažādotu mācību paņēmienus un veicinātu skolēni interesi par latviešu valodu, literatūru un kultūru.

 

LV ziņas (7.-12.klasei)
SIA „Interaktīvais parks”
Filmā stāstīts par latviešu valodu kā valsts valodu, iepazīstināts ar institūcijām, kas stiprina valsts valodas nozīmi. Filma veido skolēna izpratni par valodas nozīmi ikdienas dzīvē un karjeras izveidē.

Viņš. Viņa. Valodiņa. (7.-12.klasei)
SIA „Interaktīvais parks”
Filma ir notikumiem bagāts stāsts par valodu kā līdzekli ceļā uz draudzību. Filmas varoņi ir studenti, kas novērtē latviešu valodas prasmju un zināšanu nepieciešamību ikdienas dzīvē un karjeras izveidē.

Latgales kultūras mantojums (10.-12.klasei)
SIA „A Pro”
Filma iepazīstina ar Latgales kultūrvidi, latgaliešu literatūras attīstības ceļu, latgaliešu folkloras un amatniecības tradīcijām.

Piebalgas kultūras mantojums (10.-12.klasei)
SIA „A Pro”
Filma sniedz ieskatu Piebalgas vēsturē un atklāj brāļu Kaudzīšu romāna „Mērnieku laiki” nozīmi latviešu literatūrā, iepazīstina ar izciliem Piebalgas kultūras darbiniekiem.

Personības.Laiks.Vide (10.-12.klasei)
SIA „DD Studio”
Filma atklāj, kā dažādā laikā un apstākļos radoši cilvēki meklējuši jaunu māksliniecisku patiesību, radījuši savu kopību, bieži vien laikmeta dramatisku notikumu ietekmēti.

Latviešu rakstnieku muzeji (5.-12.klasei)
SIA „Ienesīga vieta.Production”
Filmā parādīti latviešu literātu - K.Barona, K.Skalbes, A.Čaka un O.Vācieša – muzeji.

No modernisma līdz postmodernismam
SIA „DDStudio”
Multimediju programma 10.-12.klasēm. Mūsdienīga materiāla izklāsta koncepcija, kas atspoguļo plašu vizuālo materiālu.

Interaktīvo tāfeļu materiāli

(3 CD)
Autori: D.Konopecka, I.Marševska, J.Zariņa, I.Zālīte, S.Petrovica, D.Rutkovska, V.V.Sakova, V.Šinkarenko, L.Juhņevska, S.Kivleniece, I.Oše, S.Pošeiko
Katrā CD iekļauti 8 temati, kas saistīti ar jaunajām mācību grāmatām mazākumtautību skolām. 

 

 

 

 
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs