Izdots un prezentēts jauns zinātniski metodiskais izdevums „Tagad”

Izdevuma atvēršana notika Dzimtās valodas dienas pasākumā 21. februārī Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā 30, Rīgā.

Izdevuma anotācija. Pēdējos 20 gados Eiropā un arī ārpus tās robežām ir izaugusi paaudze, kam dzīve mediju vidē un digitālo tehnoloģiju izmantošana ikdienā ir kļuvusi par normu. Šīs paaudzes pārstāvji ar tehnoloģijām darbojas gan mājās savai izklaidei, gan izmanto tās mācībām skolā un augstskolā, turklāt vēlētos, lai tehnoloģijas izglītības jomā tiktu integrētas arvien biežāk un plašāk. Mūsdienu bērnu un jauniešu vidū arvien paplašinās digitālo mediju izmantošanas robežas, kā arī viņu mācīšanās kultūra, kas kļuvusi par vienu no aktuāliem izpētes jautājumiem sociālajās zinātnēs.Tāpēc ir būtiski noskaidrot, kā mācīšanās procesā tehnoloģijas izmantot tā, lai tās efektīvi veicinātu skolēnu kognitīvo, sociālo un emocionālo kompetenču attīstību? Kādi ir vai varētu būt skolēnu ieguvumi no tehnoloģiju izmantošanas mācībās un ar kādiem nosacījumiem to izmantošana rada ieguvumus, nevis ierobežojumus? Pētnieki uzdod jautājumu – kā viedās tehnoloģijas (smart technologies) var palīdzēt tapt viediem cilvēkiem (smart people)?

Šis zinātniski metodiskā žurnāla „Tagad” izdevums ir Latvijas pētnieku mēģinājums atbildēt uz minētajiem jautājumiem. Krājums turpina sarunu ar skolotājiem, kas tika sākta 2011. gada novembrī, kad klajā nāca šā paša žurnāla izdevums, kas bija veltīts tobrīd aktuālajiem mediju pedagoģijas jautājumiem. 2016. gada rakstu krājumā ir raksti gan no pedagoģijas, gan psiholoģijas jomas, tajā tiek analizēti gan digitālo tehnoloģiju radītie riski, gan iespējas bērnu un jauniešu mācīšanās efektivitātes veicināšanai mūsdienu izglītības un audzināšanas kontekstā. Autori cer, ka krājumā ietvertās idejas un metodiskās norādes palīdzēs skolotājiem risināt izglītības digitalizācijas radītos izaicinājumus un sniegs praktiskus padomus tehnoloģiju integrēšanai mācību procesā.

 

Zinātniski metodiskā izdevuma „Tagad” Nr. 1.2016 (10)

atbildīgā redaktore Zanda Rubene

 

Ievietots:

http://maciunmacies.valoda.lv/par-latviesu-valodas-apguvi/zurnals-tagad